Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu
Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu
  Strona główna | Galeria | Rekrutacja | Projekt "Sukces rośnie z nami" | Podręczniki | Zmień język - EN |
SZKOŁA
SPORT W SZKOLE
GRONO PEDAGOGICZNE
STREFA RODZICÓW
SAMORZĄD SZKOLNY
ABSOLWENCI
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
LICEUM
Rekrutacja
Programy pdf
Podręczniki
Plan lekcji
Konkursy
Matura
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - REKRUTACJA

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. od 29 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. godz. 15.00: kandydat dostarcza do szkoły potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
2. 5 lipca 2012 r. do godz. 10.00: ogłoszenie list kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej z podziałem na grupy oddziałowe,
3. do 9 lipca 2012 r. do godz. 12.00: termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
4. 10 lipca 2010r. do godz. 10.00 : ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach,
5. do szkół dysponujących wolnymi miejscami uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.

Pobierz TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO pdf

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ XII LO
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego jest ukończenie gimnazjum.
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie gimnazjalnym oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego potwierdzonych na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
2. Przedmiotami, z których będą przeliczane punkty podczas rekrutacji są:
~ język polski
~ matematyka
~ język obcy nowożytny
~ biologia
3. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w pkt. 2 przelicza się na punkty w sposób następujący:
~ celujący - 19 pkt
~ bardzo dobry - 16 pkt
~ dobry - 13 pkt
~ dostateczny - 9 pkt
~ dopuszczający - 0 pkt.
4. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen, o którym mowa w pkt. 2-3 wynosi maksymalnie 76 punktów.
5. Kandydat może otrzymać dodatkowo maksymalnie 24 pkt. za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
~ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
~ uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty - 12 pkt.
~ potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne maksymalnie 5 pkt:
>> I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt
>> II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt
>> III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
~ praca na rzecz innych ludzi - wolontariat - 2 punkty
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200 pkt.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej bierze się pod uwagę liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ( dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału).
8. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
~ sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
~ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
~ kandydaci z Gimnazjum nr 19 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, ale tylko w wypadku, gdy mają zachowanie co najmniej poprawne
9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Kandydat do liceum ogólnokształcącego winien złożyć następujące dokumenty:
~ podanie o przyjęcie do szkoły poprzez dokonanie zgłoszenia w systemie VULCAN,
~ ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
~ kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum,
~ 2 fotografie,
~ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
~ oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Pobierz ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ XII LO pdf

Informacje dla kandydatów do XII Liceum Ogólnokształacącego:
- Oferta edukacyjna (XII Liceum Ogólnokształcące) pdf
- Opis oddziału (klasa 1 w XII Liceum Ogólnokształcącym) pdf

Szkoła | Sport | Nauczyciele | Uczniowie | Samorząd | Uwagi do strony | News
Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu | sekretariat@zsszabrze.com | tel. (32) 271 18 23
zss-iskra.com Copyright © 2008 All Rights Reserved.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!