Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu
Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu
  Strona główna | Galeria | Rekrutacja | Projekt "Sukces rośnie z nami" | Podręczniki | Zmień język - EN |
SZKOŁA
SPORT W SZKOLE
GRONO PEDAGOGICZNE
STREFA RODZICÓW
SAMORZĄD SZKOLNY
ABSOLWENCI
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
Rekrutacja
Programy pdf
Podręczniki
Plan lekcji
Konkursy
Egzamin gimnazjalny
LICEUM
GIMNAZJUM NR 19 I GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - REKRUTACJA

TERMINY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM
I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów: 1. do klas pierwszych gimnazjów: od 4 maja do 11 czerwca 2012 r.
II. Terminy rekrutacji: 1. do klas pierwszych gimnazjów (w tym dwujęzycznych, z oddziałami dwujęzycznymi, sportowymi, sportowych oraz mistrzostwa sportowego):
1) do 29 lutego 2012 r. - dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć;
2) do 11 czerwca 2011 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego;
3) do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 - kandydat do gimnazjum ogólnodostępnego, do gimnazjów dwujęzycznych, gimnazjów z oddziałami dwujęzycznymi, do gimnazjum sportowego i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego;
4) 5 lipca 2012 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów;

Pobierz teminy rekrutacji do Gimnazjum nr 19 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
1. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przeprowadza rekrutację do klasy 1 gimnazjum o profilu gimnastyka sportowa dziewcząt oraz gimnastyka sportowa chłopców. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego jest naturalnym przedłużeniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a do klasy 1 uczęszczać mogę osoby, które trenowały gimnastykę sportową w szkole podstawowej.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
3. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.
4. Do klas Gimnazjum Sportowego przyjmuje się kandydatów na podstawie poniższych kryteriów:
~ na wniosek rodziców / prawnych opiekunów
~ po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego (ITN)
~ na wniosek szkolnej komisji sportowej
~ w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej po kl. 6 uzyskali najwyższą liczbę punktów
~ pierwszeństwo do klasy I mają absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego
~ Termin składania podań określają odrębne przepisy.
5. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły regulują odrębne przepisy.
6. W skład komisji sportowej wchodzą :
~ trenerzy koordynatorzy poszczególnych dyscyplin sportowych
~ lekarz
~ psycholog szkolny
~ pedagog szkolny.

Pobierz zasady rekrutacji do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 19
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas I gimnazjum o profilach: ~ piłka ręczna dziewcząt
~ piłka ręczna chłopców
~ piłka nożna chłopców
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
3. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci Szkoły Podstawowej nr 19.
5. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają następujące kryteria:
~ ukończyli szkołę podstawową z zadowalającymi wynikami,
~ nie mają na świadectwie obniżonej oceny z zachowania,
~ uzyskali pozytywną opinię lekarza sportowego (badanie przeprowadzane w szkole) do uprawiania sportu,
~ uzyskali pozytywną opinię trenera prowadzącego daną grupę szkoleniową.
6. Termin składania podań określają odrębne przepisy.
7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.

Pobierz zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 19

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum składa następujące dokumenty:
~ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
~ zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej
~ kartę zdrowia ucznia
~ 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
~ kopia aktu urodzenia
~ zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wyczynowego
~ wypełnione podanie -
 • Wzór podania do Gimnazjum nr 19 - klasa 1 wersja .pdf
 • Wzór podania do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego - klasa 1  wersja .pdf
  ~ opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej lub specjalistycznej o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych

  Pobierz wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum

 • Szkoła | Sport | Nauczyciele | Uczniowie | Samorząd | Uwagi do strony | News
  Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu | sekretariat@zsszabrze.com | tel. (32) 271 18 23
  zss-iskra.com Copyright © 2008 All Rights Reserved.
  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!